Giới thiệu chung

Năm 2005, Sở Tài chính TP Đà Nẵng thành lập Đoàn công tác đi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương để tìm hiểu về hoạt động, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng.

Fax

0236.3.898.498

Giới thiệu chi tiết

Năm 2005, Sở Tài chính TP Đà Nẵng thành lập Đoàn công tác đi làm việc với Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP. Hồ Chí Minh và Quỹ Đầu tư phát triển Bình Dương để tìm hiểu về hoạt động, học hỏi kinh nghiệm, trên cơ sở đó tiến hành xây dựng Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển TP Đà Nẵng.

Sau một thời gian chuẩn bị, Sở Tài chính báo cáo Đề án cho UBND thành phố xem xét để trình HĐND thành phố thông qua.

Tại kỳ họp thứ 8 của HĐND thành phố khóa VII nhiệm kỳ 2004-2009 đã ban hành Nghị quyết số 43/2006/NQ-HĐND về nhiệm vụ năm 2007 đã thông qua Tờ trình thành lập Quỹ đầu tư phát triển TP Đà Nẵng, đồng thời căn cứ công văn số 9369/BTC-TCNH  ngày 13/7/2007 của Bộ Tài chính về thẩm định Đề án Quỹ ĐTPT Đà Nẵng, nghị định số 138/2007/NQCP ngày 28/8/2007 của chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương, ngày 9/10/2007 UBND thành phố Đà Nẵng ban hành Quyết định số 7977/QĐ-UB thành lập Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng.

Từ tháng 1/2008 Quỹ đầu tư phát triển Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động, Quỹ có tư cách pháp nhân, bộ máy hoạt động độc lập, có vốn điều lệ, bảng cân đối kế toán riêng, có con dấu và được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và các Ngân hàng thương mại thành lập và hoạt động hợp pháp tại Việt Nam. Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng là một tổ chức tài chính nhà nước, hoạt động theo Điều lệ do UBND thành phố Đà Nẵng ban hành trên nguyên tắc tự chủ về tài chính, bảo đảm an toàn và phát triển vốn, tự bù đắp chi phí.

Quỹ đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/01/2008.
– Tên giao dịch: Quỹ Đầu tư phát triển thành phố Đà Nẵng.
– Tên giao dịch quốc tế: Danang Development and Investment Fund (DDIF).
– Trụ sở: Số 01A Lý Thường Kiệt, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
– Điện thoại: 0511.3.888.769 . Fax : 3.898.498

Nguồn vốn hoạt động
– Ngân sách cấp vốn điều lệ;
– Huy động từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thông qua hợp đồng vay vốn;
– Hợp vốn với các tổ chức kinh tế để đầu tư hoặc cho vay đầu tư;
– Phát hành trái phiếu của Quỹ theo theo qui định của pháp luật;
– Các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật.

Ngày bắt đầu

01/01/2008

Khung phân loại

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Người tạo

System Account

Ngày tạo 26/10/2017

26/10/2017