• Tiếng Việt
  • English

Chính sách hỗ trợ khởi nghiệp

Xóa bỏ lối mòn tư duy về gọi vốn đầu tư và đầu tư cho startup

Trong khuôn khổ Techfest Vietnam 2019, hội thảo “Ideal Startup Profile: Tiêu chí lựa chọn từ nhà đầu tư” sẽ được tổ chức vào chiều...

Đưa các nghiên cứu khoa học, công nghệ đến gần hơn với thực tiễn

Ngày 30/03/2019, tại Trung tâm Triển lãm Vân Hồ, số 2 Hoa Lư, Hà Nội. Hội nữ trí thức Việt Nam, Trung tâm Ứng dụng...

Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp”

Chính sách: Dự án “Hỗ trợ xây dựng chính sách đổi mới và phát triển các cơ sở ươm tạo doanh nghiệp (BIPP)” Bối cảnh:...

Dự án “Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ”

Chính sách: Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu khoa học và công nghệ Chương trình: 1. Tên dự án Đẩy mạnh...

Nghị định 38/2018/NĐ-CP

Chính sách: Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ...

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017

Chính sách: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017 quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ...

Quyết định 939/QĐ-TTg

Chính sách: Quyết định số 939/QĐ-TTg ngày 30 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ phụ...

Quyết định 1665/QĐ-TTg

Chính sách: Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh...

Nghị định 39/2018/NĐ-CP

Chính sách: Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ...

Luật Chuyển giao công nghệ 2017

Chính sách: Luật Chuyển giao công nghệ 2017 quy định về hoạt động chuyển giao công nghệ tại Việt Nam, từ nước ngoài vào Việt...

Nghị định 76/2018/NĐ-CP

Chính sách: Nghị định số 76/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một...

Quyết định 844/QĐ-TTg

Chính sách: Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” Chương trình: Mục tiêu của...

1900 068 616