• Tiếng Việt
  • English

Văn bản chính sách

Ngày 01 tháng 02 năm 2019, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 13/2019/NĐ-CP về doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: Ngày 01/02/2019
Hiệu lực: 20/3/2019

Thông tư Quy định về điều kiện thành lập, hoạt động của tổ chức trung gian của thị trường khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: Có hiệu lực

Thông tư Quy định trình tự, thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước

Ngày ban hành: 01/08/2014
Hiệu lực: Có hiệu lực

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật khoa học và công nghệ.

Ngày ban hành: 01/01/2014
Hiệu lực: Có hiệu lực

Nghị định Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật khoa học và công nghệ

Ngày ban hành: 15/03/2014
Hiệu lực: Có hiệu lực

1900 068 616