Giới thiệu chung

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và khởi nghiệp tỉnh Bến Tre (SIPC Bến Tre) được thành lập theo Quyết định số 2141/QĐ-UBND ngày 13/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến Tre.

Khung phân loại

Kết nối đầu tư

Fax

(+84-75) 3825 340

Giới thiệu chi tiết
SIPC Bến Tre có chức năng tham mưu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thực hiện các hoạt động xúc tiến đầu tư, tư vấn khởi nghiệp và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; làm cơ quan đầu mối của tỉnh hỗ trợ và cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư, doanh nghiệp trong và ngoài nước về các lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Nhiệm vụ

Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp tham mưu cho Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ:

a) Nhiệm vụ xúc tiến đầu tư

– Xây dựng và tổ chức thực hiện các kế hoạch, chương trình hoạt động xúc tiến đầu tư hàng năm, xây dựng Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện hoặc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ xúc tiến đầu tư theo kế hoạch đã được phê duyệt.

– Biên soạn, cập nhật, bổ sung các ấn phẩm phục vụ quảng bá hình ảnh, tiềm năng thế mạnh của tỉnh, chính sách ưu đãi đầu tư, môi trường đầu tư, danh mục các dự án kêu gọi đầu tư; cung cấp thông tin theo từng dự án được mời gọi cho các tổ chức, nhà đầu tư và các cá nhân quan tâm.

– Tổ chức các chương trình, sự kiện xúc tiến đầu tư được cấp có thẩm quyền phê duyệt để vận động, thu hút các nguồn vốn đầu tư trong nước và ngoài nước phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

b) Nhiệm vụ tư vấn khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp

– Tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp; hoạt động giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

– Thực hiện các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp; làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp để tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất Hội đồng tư vấn khởi nghiệp tỉnh xem xét, hỗ trợ.

– Làm đầu mối liên kết với các Trung tâm ươm tạo doanh nghiệp, ươm tạo công nghệ, trung tâm khởi nghiệp của các địa phương, Viện, Trường Đại học để hỗ trợ triển khai dự án khởi nghiệp và tiếp cận vốn đầu tư khởi nghiệp.

– Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử của Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Khởi nghiệp.

– Tổ chức triển khai các hoạt động về liên kết, hợp tác về xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp với các địa phương khác, Viện, trường, VCCI, Trung tâm đào tạo và bồi dưỡng doanh nghiệp – doanh nhân.

– Tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức về khởi nghiệp, quản trị doanh nghiệp; nâng cao kiến thức về hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực về xúc tiến đầu tư; quản lý dự án đầu tư; nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp; các lớp đào tạo có liên quan đến doanh nghiệp và đầu tư.

c) Nhiệm vụ hỗ trợ đầu tư và tư vấn đầu tư

– Hướng dẫn, cung cấp các dịch vụ tư vấn về thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư; cấp giấy chứng nhận đầu tư; thành lập doanh nghiệp, hợp tác xã; kê khai, báo cáo thuế; báo cáo tài chính; xây dựng dự án vay vốn tín dụng ngân hàng; quản trị tài chính; quản trị doanh nghiệp; truyền thông, maketting và hình thành kênh phân phối; xây dựng và phát triển thương hiệu; đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp, hợp tác xã; phiên dịch, biên dịch; tìm kiếm và tuyển chọn nhân sự có tay nghề, kỹ năng cho nhà đầu tư và doanh nghiệp theo yêu cầu; các dịch vụ khác có liên quan đến lĩnh vực đầu tư và doanh nghiệp.

– Tư vấn, cung cấp các dịch vụ: xây dựng văn kiện dự án, chuẩn bị, tiếp cận và đàm phán với nhà tài trợ và tư vấn quản lý các dự án ODA, NGO.

– Tư vấn, cung cấp các dịch vụ: xây dựng các chương trình, kế hoạch, đề án, tài liệu, quy trình thực hiện các vấn đề có liên quan đến lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể.

– Vận động, thu hút các nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài (NGO) để hỗ trợ doanh nghiệp; thực hiện chương trình Đồng Khởi khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp, phát triển kinh tế hợp tác.

– Tổ chức gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với các doanh nghiệp định kỳ hàng quý.

– Phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Sở nghiên cứu, đề xuất chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; phát triển doanh nghiệp dẫn đầu.

2. Quyền hạn

– Được các cơ quan có thẩm quyền cung cấp các thông tin liên quan để phục vụ cho hoạt động xúc tiến đầu tư, khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

– Tham gia các hoạt động do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Cục Xúc tiến Đầu tư, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và các đơn vị, tổ chức liên quan đến xúc tiến đầu tư (trong và ngoài nước), khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

– Làm đại diện giao dịch, giới thiệu, tư vấn, mời gọi đầu tư vào tỉnh theo quy định.

– Đăng tải các thông tin kêu gọi đầu tư và phổ biến các chủ trương, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư của tỉnh theo quy định.

– Phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư theo quy định.

– Được thực hiện các dịch vụ công có thu phí trong phạm vi chức năng của Trung tâm được pháp luật cho phép.

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

14/08/2018