Các tiêu chuẩn, kiến trúc của hạ tầng thông tin quốc gia để xây dựng thành phố phông minh từ bước đầu sẽ tránh lãng phí, chắp vá.

Hiện cả nước có gần 30 địa phương triển khai đề án đô thị thông minh, tuy nhiên hiện có hàng trăm cách định nghĩa, khái niệm về đô thị thông minh, trong khi việc copy nguyên mô hình của quốc tế áp dụng vào Việt Nam là không phù hợp. Vì vậy xây dựng tiêu chuẩn khung về đô thị thông minh đang được Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng.

Hiện dự thảo lần 5 tiêu chuẩn Việt Nam đã hoàn thiện trên cơ sở tham khảo kinh nghiệm và các quy định tổ chức tiêu chuẩn thế giới và đang lấy ý kiến các bộ ngành.

Dự thảo này đề cập các tiêu chuẩn về đô thị và cộng đồng bền vững (ISO 37100:2016); đô thị thông minh (PAS 183:2017); đô thị thông minh – hướng dẫn thiết lập khung ra quyết định để chia sẻ dữ liệu và dịch vụ thông tin; phát triển bền vững cộng đồng – các chỉ số đối với đô thị thông minh (ISO 37104).

Nguồn: Vnexpress