Căn cứ vào Quyết định số 3778 /QĐ-BKHCN ký ngày 10  tháng 12 năm 2018. Bộ Khoa học và Công nghệ đã chính thức phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia đối với 3 đề tài thuộc Chương trình 562 – Lĩnh vực Khoa học sự sống để tuyển chọn bắt đầu thực hiện từ năm 2019.

Cụ thể, nhiệm vụ 1: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài động vật có xương sống trên cạn đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm ở Việt Nam phục vụ nghiên cứu khoa học và công tác bảo tồn.

Yêu cầu đối với kết quả: Bộ cơ sở dữ liệu về động vật có xương sống (> 50 loài) đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam thuộc 4 lớp: lưỡng cư, bò sát, chim, thú; Hệ gen 10 loài động vật đặc hữu, nguy cấp, quý, hiếm ở Việt Nam đại diện cho 4 lớp thuộc phân ngành động vật có xương sống ở trên cạn được đăng ký ở GenBank; Phương pháp và quy trình nghiên cứu phân loại và điều tra động vật có xương sống theo tiêu chuẩn quốc tế; Báo cáo đề xuất các giải pháp bảo tồn, nhân nuôi và quản lý bền vững nguồn gen của các loài đặc hữu, quý, hiếm dựa trên các kết quả thu được của đề tài.

Nhiệm vụ 2: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của những loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Yêu cầu đối với kết quả: Danh lục trên 600 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm trong hệ Thực vật Việt Nam; Bộ cơ sở dữ liệu chuẩn của 200 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm ở Việt Nam; Báo cáo đề xuất giải pháp khả thi nhằm bảo tồn, phát triển bền vững các loài thực vật đặc hữu, quý hiếm; Biên soạn Atlat 100 loài thực vật đặc hữu, quý hiếm có giá trị cao đối với khoa học ở Việt Nam.

Nhiệm vụ 3: Xây dựng cơ sở dữ liệu về phân loại học, phân bố của một số loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam phục vụ bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển bền vững.

Yêu cầu đối với kết quả: Danh lục của ít nhất 200 loài côn trùng đặc hữu của Việt Nam đã thu thập được trong thời gian thực hiện đề tài; Bộ dữ liệu chuẩn hóa về hình thái, sinh học phân tử (mã vạch ADN) phân bố của ít nhất 200 loài côn trùng đặc hữu ở Việt Nam đã ghi nhận được khi thực hiện đề tài; Báo cáo đề xuất các biện pháp bảo tồn, khai thác hợp lý những loài côn trùng đặc hữu phục vụ phát triển kinh tế xã hội một cách bền vững.

Các cá nhân, tổ chức tham gia đăng ký tuyển chọn gửi hồ sơ theo đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp đến địa chỉ: Văn phòng Bộ Khoa học và Công nghệ (thông qua Phòng Hành chính), số 113 phố Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Thời hạn nhận hồ sơ vào ngày 12/02/2019.