Giới thiệu chung

Được thành lập theo quyết định của Giám đốc Đại học Huế kể từ ngày 6/3/2013 do PGS.TS. Nguyễn Quang Linh giữ chức vụ Giám đốc. PGS.TS. Đinh Thị Bích Lân và PGS.TS. Nguyễn Hoàng Lộc giữ chức vụ Phó Giám đốc. Trung tâm có các chức năng : nghiên cứu và chuyển giao, thương mại hóa, dịch vụ tư vấn, đào tạo, hợp tác khoa học công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Fax

054.3936255

Giới thiệu chi tiết

Nghiên cứu và chuyển giao: 

– Triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ và ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông lâm ngư nghiệp, y dược, khai thác và bảo vệ tài nguyên và môi trường, thích ứng biến đổi khí hậu, hội nhập kinh tế và du lịch, thương mại.

– Nghiên cứu và ươm tạo các công nghệ nhằm tạo ra các sản phẩm khoa học phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước;

– Ươm tạo các doanh nghiệp khởi sự trên cơ sở khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu của cán bộ, giảng viên và sinh viên trong và ngoài Đại học Huế;

– Tổ chức chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật và chuyển giao công nghệ cho các đơn vị sản xuất thuộc các thành phần kinh tế xã hội khác nhau.

Thương mại hóa: 

– Liên kết với các Doanh nghiệp tổ chức sản xuất thử kết quả các đề tài nghiên cứu có khả năng tạo ra sản phẩm thương mại.

– Cung cấp các sản phẩm khoa học cho thị trường thông qua các Doanh nghiệp khoa học và công nghệ, dịch vụ phát triển kinh tế và xã hội

Dịch vụ tư vấn: 

– Cung cấp các dịch vụ kỹ thuật: tư vấn khảo sát, thiết kế, xây lắp các thiết bị và hệ thống kỹ thuật.

– Hỗ trợ các đơn vị thành viên của Đại học Huế thực hiện chuyển giao và thương mại hóa sản phẩm.

– Tổ chức các Trung tâm vận động, hỗ trợ chính sách và pháp luật cho các địa phương.

– Tổ chức hội thảo khoa học, giới thiệu triển lãm các công nghệ mới trong lĩnh vực Nông nghiệp – Sinh hoá -Y Dược và các công nghệ tiềm năng.

– Quy hoạch phát triển sản xuất nông lâm thủy sản, bảo vệ tài nguyên và đa dạng sinh học.

Hợp tác khoa học Công nghệ: 

– Chuyển giao và tiếp nhận công nghệ từ các đơn vị trong và ngoài nước.

– Tiếp nhận các dự án hợp tác quốc tế

Sở hữu trí tuệ: 

– Xúc tiến và dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí tuệ cho các cá nhân và tổ chức của Đại học Huế.

Người tạo

System Account

Ngày tạo

06/08/2018