Giới thiệu chung

Trung tâm Nghiên cứu – Khởi nghiệp sáng tạo là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Vinh có nhiệm vụ tham mưu cho Hiệu trưởng triển khai các hoạt động hỗ trợ nhằm nâng cao chất lượng và phát huy tiềm lực khoa học công nghệ (KH&CN) của Nhà trường; tạo môi trường nghiên cứu thuận lợi cho cán bộ, giảng viên và người học; tổ chức, hỗ trợ các dịch vụ trong hoạt động nghiên cứu – khởi nghiệp sáng tạo và triển khai các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao KH&CN. Trung tâm Nghiên cứu – Khởi nghiệp sáng tạo chịu sự quản lý trực tiếp của Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Fax

(038)3855269

Giới thiệu chi tiết

Chức năng của Trung tâm
– Tổ chức nghiên cứu cơ sở khoa học và thực tiễn, xây dựng chính sách phục vụ việc hình thành và hỗ trợ các ý tưởng nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo của cán bộ, giảng viên và người học;
– Tư vấn cho các hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trên cơ sở ứng dụng các tri thức khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên – kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn;
– Tổ chức đào tạo,nâng cao năng lực và hỗ trợ xây dựng, thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN;
– Tổ chức triển khai các nhiệm vụ KH&CN về khoa học giáo dục, khoa học tự nhiên – kỹ thuật, khoa học xã hội và nhân văn và các nhiệm vụ khoa học khác theo yêu cầu của Nhà trường.
Nhiệm vụ của Trung tâm
– Tham mưu cho Hiệu trưởng Nhà trường: xây dựng môi trường nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng cơ chế, chính sách phục vụ cho việc nuôi dưỡng và hỗ trợ các ý tưởng nghiên cứu, khởi nghiệp sáng tạo của cán bộ, giảng viên và người học;
– Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ KH&CN do Nhà trường giao, các nhiệm vụ KH&CN do các tổ chức và cá nhân ngoài Trường đặt hàng;
– Thực hiện các dịch vụ tư vấn khoa học và chuyển giao công nghệ cho các cơ quan, tổ chức và cá nhân;
– Hỗ trợ cho cán bộ, giảng viên và người học tiếp cận và khai thác các nguồn tài chính hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân, các quỹ đầu tư trong và ngoài nước về lĩnh vực KH&CN, khởi nghiệp sáng tạo;
– Quản lý tổ chức bộ máy, con người, tài sản, kinh phí của Trung tâm theo quy định, chế độ của Nhà trường và Nhà nước;
– Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng Nhà trường.

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018