Tiểu dự án đã hoàn thành với mục tiêu và kết quả cam kết.
Các kết quả chủ yếu bao gồm:
– Tiếp thu kiến thức và kỹ thuật trích ly có sự hỗ trợ của màng lỏng
– Quy trình chế tạo màng chất lỏng
– Quy trình thu hồi ion kim loại, đất hiếm từ chất thải điện tử bằng hệ thống thiết bị trích ly có trợ giúp của màng lỏng
– 02 công bố khoa học (01 quốc tế và 01 trong nước)

Phim về dự án: