Mô tả

Quỹ Khởi nghiệp doanh nghiệp khoa học và công nghệ Việt Nam là một quỹ xã hội phi lợi nhuận nhằm mục đích khuyến khích, thúc đẩy sự tham gia của các tổ chức, công dân, nhà khoa học Việt Nam

Số vốn

560000000

Khung phân loại

Khoa học kỹ thuật và công nghệ

Người tạo

Quản Trị Cổng

Ngày tạo

23/10/2017