Để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, ngày 24/4, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Thường trực Tiểu ban Văn kiện và một số đồng chí thành viên Tiểu ban, Tổ Biên tập đã có buổi làm việc với Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại buổi làm việc. (Ảnh: Bộ KH&CN)

Tại buổi làm việc, đồng chí Võ Văn Thưởng đã nêu rõ mục đích, yêu cầu cần làm rõ về vai trò, đóng góp và những hạn chế, bất cập của khoa học và công nghệ phục vụ sự phát triển của đất nước sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011) và sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Thay mặt Ban cán sự đảng, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã trình bày, nêu bật kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong việc thực hiện các định hướng phát triển khoa học và công nghệ được nêu trong Cương lĩnh 2011 trên các vấn đề về hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách phát triển, tiềm lực khoa học và công nghệ trong phát triển kinh tế, xã hội bền vững, đóng góp đáng kể cho tăng trưởng và sức cạnh tranh của nền kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phòng, chống thiên tai, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; thúc đẩy thị trường khoa học và công nghệ, hệ sinh thái khởi nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, mở rộng hợp tác quốc tế.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã nêu rõ những kết quả đạt được của khoa học và công nghệ sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, như việc triển khai quán triệt, tổ chức thực hiện nghị quyết và chương trình hành động của Chính phủ, xây dựng các văn bản pháp luật, gồm 17 Nghị định, 46 Thông tư liên tịch; đang tập trung xây dựng Chiến lược khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo Việt Nam – Tầm nhìn đến năm 2035. Nhờ những nỗ lực chung của cả nước, trong đó có đóng góp của ngành Khoa học và Công nghệ, trong 5 năm qua, chỉ số đổi mới sáng tạo của Việt Nam tăng liên tục, năm 2017 tăng 12 bậc, năm 2018 tăng 2 bậc, xếp thứ 45/126 quốc gia. Các ngành Công nghệ thông tin, truyền thông; nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học, chế tạo máy và tự động hóa đã có bước phát triển vượt bậc, các công bố khoa học quốc tế tăng lên đáng kể. Tại cuộc làm việc, những khó khăn, hạn chế và nguyên nhân trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sau 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011 và 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng là một trọng tâm được phân tích sâu sắc.

Sau khi nghe báo cáo chung, ý kiến phát biểu của các thành viên trong Đoàn công tác và trao đổi của lãnh đạo Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ, đồng chí Võ Văn Thưởng đánh giá cao những nỗ lực, đóng góp của khoa học và công nghệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay, những thời cơ, thách thức trong bối cảnh mới, đặc biệt là tác động của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặt ra yêu cầu mới đối với sự nghiệp khoa học và công nghệ của cả nước.

Nhiều ý kiến trao đổi của các thành viên trong Đoàn công tác được Ban cán sự đảng Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp thu để hoàn chỉnh các văn bản.

Theo dangcongsan.vn