Mô tả

Hội Doanh nghiệp trẻ Hà Nội (sau đây gọi tắt là Hội) là Hội xã hội nghề nghiệp trực thuộc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam Thành phố Hà Nội.

Số vốn

450000000

Khung phân loại

Khoa học xã hội

Người tạo

Quản Trị Cổng

Ngày tạo

23/10/2017