Giới thiệu chung

Mọi hoạt động của Câu Lạc Bộ nhằm hướng tới xã hội hoá chính sách phát triển nền khoa học và công nghệ Việt nam, phát triển và nâng cao hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hoá và thương mại hoá các sản phẩm công nghệ.

Khung phân loại

Các dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp

Giới thiệu chi tiết

Mục đích thành lập CLB VTIN:

Mọi hoạt động của Câu Lạc Bộ nhằm hướng tới xã hội hoá chính sách phát triển nền khoa học và công nghệ Việt nam, phát triển và nâng cao hàm lượng công nghệ trong các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam, nâng cao giá trị gia tăng của hàng hoá và thương mại hoá các sản phẩm công nghệ.

Kết nối hoạt động nghiên cứu và triển khai trong lĩnh vực khoa học công nghệ với các hoạt động về đầu tư và thương mại nhằm làm cho các thành quả nghiên cứu khoa học và công nghệ được ứng dụng trên thực tế và thương mại hoá một cách nhanh chóng nhất và đạt hiệu quả cao nhất.

Trao đổi thông tin, hợp tác, liên kết hỗ trợ giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động ươm tạo và thương mại hóa công nghệ, thúc đẩy sự ra đời và phát triển các doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

Truyền bá thông tin hoặc tri thức công nghệ cho doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp tiếp thu, ứng dụng, mua bán, chuyển giao công nghệ và định hướng nghiên cứu phát triển công nghệ phù hợp với xu thế và nhu cầu của thị trường.

Định hướng nghiên cứu phát triển cho các nhà khoa học, sinh viên, giảng viên, trường học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp là thành viên của Câu Lạc Bộ, gắn với nhu cầu của thị trường.

Hỗ trợ đầu tư nghiên cứu phát triển, hoàn thiện, thử nghiệm, thương mại hóa công nghệ thông qua kết nối hoạt động giữa các thành viên và hoạt động hợp tác với các tổ chức, cá nhân khác ở trong và ngoài nước.

 

Nhiệm vụ:

Tập hợp, đoàn kết các thành viên trong Câu Lạc Bộ để xây dựng, phát triển Câu Lạc Bộ vững mạnh, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích của Câu Lạc Bộ nhằm góp phần xây dựng và phát triển chung của ngành khoa học công nghệ của đất nước.

Tạo dựng và làm cầu nối tin cậy giữa các vườn ươm công nghệ, các nhà sáng chế, các doanh nghiệp, nhà đầu tư với nhau.

Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của Câu Lạc Bộ. Giải quyết những vướng mắc, tranh chấp trong nội bộ của Câu Lạc Bộ.

Thay mặt thành viên kiến nghị với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về những vấn đề liên quan đến lĩnh vực ươm tạo công nghệ, sự phát triển của nền khoa học công nghệ Việt Nam và các vấn đề khác liên quan đến thương mại hoá công nghệ, thị trường công nghệ.

Tuyên truyền, phổ biến cho thành viên hiểu và thực hiện tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực khoa học công nghệ nói chung và lĩnh vực xây dựng và phát triển các vườm ươm công nghệ, thương mại hoá các sản phẩm công nghệ nói riêng.

Người tạo

Khu công nghệ cao Hòa Lạc

Ngày tạo

12/08/2018